ALL GEO - Georadar

Pozrieme sa tam kde iní nevidia.

Prieskum pred zahájením stavebnej činnosti

Lokalizácia dutin, zasypaných pivníc • Lokalizácia starších základov budov • Zisťovanie úrovne skalného podložia • Zisťovanie geologických zlomov • Zistenie neznámych objektov v trase pretlaku

Kontrola podzemných objektov

Betónové objekty – rozloženie kovových armatúr • Stav podložia pod komunikáciami – dutiny, hrúbky podsypov • Meranie zosuvov komunikácií a ich krajníc • Zasypané čierne skládky a trativody

GPR meranie v archeológii

Vyhľadávanie zasypaných objektov • Mapovanie starých pivníc a krýpt • Lokalizácia základov už neexistujúcich budov • Zisťovanie jednotlivých vrstiev pôdy

aaa

Dôkladne mapuje terén pod povrchom

aaa

Neinvazívna metóda prieskumu

aaa

Šetrí náklady

aaa

Urýchluje začiatok stavby

aaa

Využitie pre širokú verejnost

wiffiSlužby a využitie georadaru

Služby pre širokú verejnosť.
Vyhľadávanie zasypaných pivníc a iných priestorov pod povrchom, inžinierskych sietí, vhodných miest pre studne, mapovanie podložia, základov budov a pod.

Vyhľadávanie inžinierskych sietí

 • Plastové plynové potrubia
 • Kovové, plastové, vodovodné a kanalizačné potrubia
 • Keramické a betónové odpadové potrubia
 • Telekomunikačné optické káble
 • Melioračné siete
 • Ostatné kovové potrubia a káble rôznych typov

Prieskum pred zahájením stavebnej činnosti

 • Lokalizácia dutin, zasypaných pivníc
 • Lokalizácia starších základov budov
 • Vyhľadávanie inžinierskych sietí a starších výkopov
 • Zisťovanie jednotlivých vrstiev pôdy
 • Zisťovanie úrovne skalného podložia
 • Zisťovanie geologických zlomov
 • Trasy vedenia pod riekami
 • Vytýčenie bezpečných trás pre horizontálne vŕtania a pretlaky
 • Zistenie neznámych objektov v trase pretlaku

Kontrola a prieskum podzemných a podvodných objektov

 • Betónové objekty – rozloženie kovových armatúr
 • Stav podložia pod komunikáciami – dutiny, hrúbky podsypov
 • Meranie zosuvov komunikácií a ich krajníc
 • Zasypané čierne skládky a trativody
 • Zasypané sudy s nebezpečným odpadom
 • Ukryté objekty, kriminalistický prieskum
 • Vyhľadávanie starej munície
 • Mapovanie objektov pre archelógiu
 • Zisťovanie hĺbky a množstva nánosov v riekach
 • Meranie miery zabahnenia v rybníkoch
 • Vyhľadávanie potopených objektov

settingsPrincíp georadaru

Georadarové meranie (ground penetrating radar – GPR) je geofyzikálna metóda vyhľadávania rozhraní medzi
podpovrchovými materiálmi s rozdielnymi dielektrickými konštantami.

Georadarové meranie (ground penetrating radar – GPR) je geofyzikálna metóda
vyhľadávania rozhraní medzi podpovrchovými materiálmi s rozdielnymi dielektrickými konštantami.

Georadarový systém Ground Explorer HDR pozostáva z:
 • antény, ktorá obsahuje vysielač a prijímač
 • riadiacej jednotky, ktorá riadi vysielanie, prijímanie a digitalizáciu vf signálu
 • kontroléra, ktorý spracúva prijatý signál a vytvára grafické zobrazenie dát.

Vysielač vyžaruje do zeme opakované krátkotrvajúce elektromagnetické impulzy počas pohybu antény po povrchu.
Elektromagnetické vlny sa odrážajú naspäť na prijímač z rozhraní medzi
materiálmi s rozdielnymi dielektrickými konštantami. Intenzita odrazeného
signálu je funkcia kontrastu v dielektrickej konštante na rozhraní, vodivosti
materiálu, cez ktorý prechádza vlna a frekvencie signálu.

Podpovrchové javy, ktoré môžu spôsobiť takýto odraz sú:
 • Človekom vytvorené objekty vrátane všetkých druhov predmetov z rôznych typov materiálov ako sú kovy, plasty, asfalt, betón, podzemné pivnice a nádrže, základy budov, hrany výkopov, stavebný odpad a mnohé iné.
 • Prírodné geologické podmienky ako sú zmeny v zložení pôdy, geologické vrstvy a poruchy, podzemná voda, skalné podložie, balvany, dutiny atď.

settingsCenník služieb

Ceny sa stanovujú po dohode podľa prostredia a náročnosti merania.

settingsKontakt

ALL GEO - Georadar